Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 23/5/2018:  
- μέσω της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής σε αγορά 27.653 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9291 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25.693,64 ευρώ.
- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 34.426 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9309 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.048,82 ευρώ.