ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΙΝΤΡΑΛΟΤ για το 2015

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2015 διαμορφώνεται ως εξής:
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015: Αποστολή μέσω e-mail προς το Χρηματιστήριο Αθηνών και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2014.
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015: Δημοσίευση στις εφημερίδες των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2014.
Τρίτη 31 Μαρτίου 2015: Η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.
Τετάρτη 20 Μαΐου 2015: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.
Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2014.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις παραπάνω ημερομηνίες, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.