ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (29/5/20): Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

“ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ –

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ”

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

“INTRALOT”

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 818201000

 

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 

 

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία “ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ” σε εφαρμογή του στοιχείου (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 123 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει, γνωστοποιεί ότι την 7η    Μάϊου 2020, ημερομηνία  της Πρόσκλησης των Μετόχων σε   Τακτική  Γενική Συνέλευση στις 29ης Μάϊου 2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, ο συνολικός αριθμός των μετοχών της Εταιρείας ανέρχεται σε 156.961.721 και των δικαιωμάτων ψήφου σε 147.761.688.