Οικονομικό Ημερολόγιο της INTRALOT για το 2016 (30/03/2016)

Η INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια των υποχρεώσεών της για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2016 διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016: Αποστολή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2015.

Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016: Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών & θεσμικών επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2015.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.