Οικονομικό Ημερολόγιο της INTRALOT για το 2017

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια της υποχρέωσης για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2017 διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017: Αποστολή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2016.

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017: Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών & θεσμικών επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Πέμπτη 18 Μαΐου 2017: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2016.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.:

Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ. 6,75%

Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ.  6,75%

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ. 6%

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ. 6%