Οικονομικό Ημερολόγιο της INTRALOT για το 2018

Ο Όμιλος INTRALOT ανακοινώνει, στα πλαίσια της υποχρέωσης για την ενημέρωση του επενδυτικού κοινού & σύμφωνα με την ενότητα 4.1.4.3.1 του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2018 διαμορφώνεται ως εξής:

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018: Αποστολή στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) και τον ηλεκτρονικό τύπο, καθώς και ανάρτηση στην ιστοσελίδα της εταιρείας (www.intralot.com) των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-31/12/2017.

Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018: Η ετήσια ενημέρωση αναλυτών & θεσμικών επενδυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρείας.

Τετάρτη 16 Μαΐου 2018: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η Εταιρεία θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη μη διανομή μερίσματος για την οικονομική χρήση του 2017.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει την ημερομηνία της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, εφόσον ενημερώσει εγκαίρως το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

INTRALOT CAPITAL LUXEMBOURG S.A.:

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ. 6,75%

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €500 εκ.  5,25%

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €250 εκ. 6,75%

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018: Πληρωμή τόκων ομολογιακού δανείου €500 εκ.  5,25%