Ακύρωση ιδίων μετοχών και συνακόλουθη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας