ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Με σκοπό την αρτιότερη ενημέρωση των μετόχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3428/2008, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας ανακαλείται η δημοσιευθείσα την 28.4.2010 πρόσκληση συνεδρίασης Τακτικής Γνικής Συνέλευσης των Μετόχων της 20.5.2010, καθ’ όλα τα θέματα της Ημερήσιας Διατάξεώς της προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση των μετόχων στη συνέλευση λόγω των γενικών απργιακών κινητοποιήσεων της 20.5.2010.
 
Σε αντικατάσταση της ανακληθείσης Προσκλήσεως, θα δημοσιευθεί νεότερη εντός των νομίμων προθεσμιών.