Ανακοίνωση (03/07/2006)

 Σύμφωνα με το Ν. 3340/2005 καθώς και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12-7-2005 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία INTRALOT Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την 30/6/2006 προέβη στην πώληση 9.500 ονομαστικών μετοχών της εδρεύουσας στην Παιανία Αττικής, ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «INTRADEVELOPMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «INTRADEVELOPMENT» στην εταιρεία INTRAKAT A.E., οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό 47,5% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι το σύνολο της συμμετοχής της INTRALOT στην συγκεκριμένη εταιρία. Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 279.775,00 ευρώ.