Ανακοίνωση (07/05/2007)

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16§10 του Κ.Ν. 2190/1920, ότι κατά το ορισθέν - σύμφωνα με την από 4.5.2006 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων αυτής και την από 19.5.2006 ανακοίνωση της Εταιρείας - διάστημα για την αγορά ιδίων μετοχών μέχρι 4.5.2007, δεν αποκτήθηκαν ίδιες μετοχές από την Εταιρεία.
Επίσης ανακοινώνεται ότι σήμερα η Εταιρεία δεν κατέχει ίδιες μετοχές.