ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η INTRALOT ενημερώνει ότι το διαιτητικό δικαστήριο της Κολομβίας που είχε αναλάβει την διαδικασία διαιτησίας μεταξύ της INTRALOT και της κρατικής Εταιρίας Διεξαγωγής Τυχερών Παιχνιδιών Etesa επιδίκασε υπέρ της τελευταίας ως άμεσα οφειλόμενο το ποσό των $23,6 δις Κολομβιανών πέσος (περίπου € 7.9 εκατ.). Η INTRALOT θα ασκήσει όλα τα ένδικα μέσα που είναι διαθέσιμα για τα ουσιαστικά και τυπικά σφάλματα της διαιτητικής απόφασης και στο πλαίσιο αυτό ήδη κατέθεσε σχετική αίτηση ακυρώσεως της διαιτητικής απόφασης ενώπιον του Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου. H εταιρεία έχει σχηματίσει σχετικές προβλέψεις στις οικονομικές της καταστάσεις.