ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια  του Ν.  3340/2005  καθώς και των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας  και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των K.Ν. 2190/1920 και N. 3016/2002, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό ότι κατόπιν παραιτήσεως του  μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. κ. Νικολάου-Λέων Παπαπολίτη του Ιωάννη, εκλέχθηκε  κατά την συνεδρίαση της 17.11.2014 από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ως νέο εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. ο κ. Κεραστάρης Αντώνιος του Ιωάννη.

Η απόφαση  περί εκλογής του νέου μέλους του Δ.Σ.  θα τεθεί προς επικύρωση από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει μέχρι την 10.04.2019.