ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ & νέας Επιτροπής Ελέγχου & Συμμόρφωσης

 

Κατά τη συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 19ης Μαΐου 2015, ανακοινώθηκε η εκλογή  - στην συνεδρίαση της 17.11.14 του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας - του κ. Α. Κεραστάρη ως νέου μέλους του Δ.Σ. σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Ν.Λ. Παπαπολίτη.

Επίσης εκλέχθηκε η νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου & Συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, που θα αποτελείται από τους  κ.κ. Σωτήριο  Φίλο, Αναστάσιο Τσούφη και Ιωάννη Τσουκαρίδη, ανεξάρτητα - μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.