Ανακοίνωση (27/11/2007)

Η INTRALOT ανακοινώνει ότι προχώρησε σε άσκηση του δικαιώματος μεταβίβασης προς την ΟΠΑΠ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 13.2 του από 31.07.2007 Ιδιωτικού Συμφωνητικού με την ΟΠΑΠ Α.Ε. των παρακάτω:

• της άδειας χρήσης του Πηγαίου Κώδικα του λογισμικού παιγνιδιών (game ware) του κεντρικού συστήματος και του συνόλου των Τερματικών Μηχανών Πρακτορείων μέχρι 31.12.2016,

• της άδειας χρήσης του λογισμικού εφαρμογών για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας μέχρι 31.12.2016 και

• της άδειας χρήσης του λογισμικού παιγνιδιών του συνόλου των Τερματικών Μηχανών Πρακτορείων μέχρι 31.12.2016.
Το συνολικό τίμημα για τα παραπάνω ανέρχεται στο ποσό των 58.5 εκατ. ευρώ και θα καταβληθεί σε 11 ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις.