Ανακοίνωση (28/12/2005)

«ΙΝΤΡΑΛΟΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ»
ΑΡ. Μ.Α.Ε. 27074/06/Β/92/9

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ» και το διακριτικό τίτλο “INTRALOT”, οι μετοχές της οποίας είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, γνωστοποιεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 παρ. 5 του ΠΔ 82/1996 ότι προτίθεται να συμμετάσχει, είτε η ίδια, είτε ως μέλος Κοινοπραξιών, στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, όπως αυτά οριοθετούνται στο άρθρο 2 του Ν. 3310/2005, ύψους μεγαλύτερου του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) Ευρώ και κατά συνέπεια εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς τούτο εφιστάται η προσοχή των μετόχων της Εταιρείας που είναι Ανώνυμες Εταιρείες και δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Π.Δ. 82/1996 ονομαστικοποίηση των μετοχών τους επί των προβλεπόμενων στο άρθρο 2 παρ. 3 του άνω Π.Δ. 82/1996 κυρώσεων, οι οποίες συνίστανται στη στέρηση των δικαιωμάτων παραστάσεως και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων της Εταιρείας καθώς και των κάθε είδους περιουσιακών δικαιωμάτων που απορρέουν από τη μετοχική ιδιότητα.