Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει των σχετικών αποφάσεων των Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της 11/6/2014 & 19/5/2015, προέβη στις 21/4/2016 μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος, σε αγορά 31.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0175 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.050,00 ευρώ.