Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 10/07/2018:

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 52.926 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8860 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 46.894,47 ευρώ,

- μέσω της ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 44.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8910 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 39.292,33 ευρώ.