Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 11/6/2018:

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 133.093 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9711 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 129.240,92 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 32.017 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9745 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 31.201,25 ευρώ,

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 35.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9666 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 34.312,72 ευρώ.