Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 12/07/2018 μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 121.208 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9163 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 111.061,77 ευρώ.