Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 13/4/2018:

- μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ σε αγορά 15.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,164 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.460,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 10.927 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,167 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12.750,23 ευρώ.