Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 16/4/2018 μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 3.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,182 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.546,00 ευρώ.