Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 16/5/2018:

  • μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 65.131 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9479 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 61.736,64 ευρώ,
  • μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 48.748 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9477 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 46.199,35 ευρώ.