Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 16/07/2018:
- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 85.687 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9243 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 79.203,62 ευρώ,
- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 49.124 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9182 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 45.104,75 ευρώ.