Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 17/4/2018:

 - μέσω της Beta ΑXΕΠΕΥ σε αγορά 27.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,191 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.166,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 1.289 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,202 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 1.549,13 ευρώ.