Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 15/6/2018:

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 35.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1009 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38.531,68 ευρώ,

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 125.630 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1025 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 138.505,84 ευρώ.