Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 17/07/2018:
- μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σε αγορά 76.700 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9390 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 72.024,93 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 11.850 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9349 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11.078,30 ευρώ,

- μέσω της Alpha Finance σε αγορά 3.750 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9331 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.499,00 ευρώ.