Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 18/4/2018:

 - μέσω της Euroxx ΑXΕΠΕΥ σε αγορά 45.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,193 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 54.282,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 31.721 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,196 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 37.924,99 ευρώ.