Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 18/6/2018:

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 29.420 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1065 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.553,14 ευρώ,

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 116.459 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,1194 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 130.364,99 ευρώ.