Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 19/07/2018:
- μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σε αγορά 91.900 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9333 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 85.768,15 ευρώ,
- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 9.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9277 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.349,02 ευρώ.