Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 31/5/2018:

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 186.231 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9383 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 174.735,19 ευρώ,

- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 5.152 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9501 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.894,85 ευρώ,

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 12.629 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9247 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11.677,78 ευρώ.