Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 20/6/2018:

- μέσω της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 114.147 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0756 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 122.778,20 ευρώ,

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 50.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0737 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 53.683,70 ευρώ.