Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 21/5/2018:   
- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 27.234 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9589 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 26.113,74 ευρώ.
- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 12.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9816 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 12.270,00 ευρώ.