Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 22/5/2018:
 - μέσω της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής σε αγορά 40.600 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9568 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38.845,62 ευρώ.

- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9635 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 28.905,01 ευρώ.