Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 23/4/2018:

 - μέσω της Eurobank Equities ΑΕΠΕΥ σε αγορά 36.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,199 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 43.775,00 ευρώ και

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 19.767 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,200 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 23.724,98 ευρώ.