Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 23/07/2018:
- μέσω της Alpha Finance σε αγορά 20.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9112 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 18.679,50 ευρώ.

- μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σε αγορά 72.457 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8767 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 63.520,66 ευρώ.