Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 21/9/2018:
- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 5.565 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,6476 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.603,82 ευρώ,
- μέσω της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής σε αγορά 59.085 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,6549 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 38.695,74 ευρώ.