Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 24/07/2018: - μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σε αγορά 76.158 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8715 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 66.369,34 ευρώ.