Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 25/07/2018:
- μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σε αγορά 35.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8334 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.169 ευρώ.
- μέσω της Eurobank Equities σε αγορά 65.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8610 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 55.964,96 ευρώ.