Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 27/4/2018:

 - μέσω της BETA ΑXΕΠΕΥ σε αγορά 19.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,192 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 22.642,00 ευρώ,

- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 16.139 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,183 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.091,48 ευρώ και

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 52.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,186 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 62.271,00 ευρώ.