Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 26/6/2018:

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 56.675 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,0399 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 58.938,99 ευρώ,

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 128.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9987 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 127.838,29 ευρώ.