Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 26/07/2018:
- μέσω της Παντελάκης Χρηματιστηριακής σε αγορά 38.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7832 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 30.154 ευρώ.
- μέσω της Eurobank Equities σε αγορά 59.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,808628 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 47.789,91 ευρώ.