Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 25/5/2018:
- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 84.176 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8667 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 72.956,19 ευρώ,
- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 42.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8783 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 36.887,00 ευρώ.