Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 28/6/2018:

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 67.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9656 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 64.698,52 ευρώ,

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 49.413 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,967 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 47.782,75 ευρώ.