Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 28/08/2018:
- μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 26.094 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7584 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 19.789,67 ευρώ,
- μέσω της ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακής σε αγορά 59.150 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7608 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 44.999,00 ευρώ.