Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 29/5/2018:

 - μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 152.452 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8069 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 123.012,40 ευρώ,

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 12.329 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7821 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 9.641,95 ευρώ,

- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 22.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7909 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 17.400,00 ευρώ,

- μέσω της Eurobank Χρηματιστηριακής σε αγορά 17.521 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7759 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 13.593,82 ευρώ.