Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 30/5/2018:

 - μέσω της Πειραιώς Χρηματιστηριακής σε αγορά 34.929 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8561 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.902,56 ευρώ,

- μέσω της BETA Χρηματιστηριακής σε αγορά 45.083 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8727 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 39.345,24 ευρώ,

- μέσω της Euroxx Χρηματιστηριακής σε αγορά 29.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8606 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25.389,00 ευρώ,

- μέσω της Eurobank Χρηματιστηριακής σε αγορά 38.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,8639 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 32.826,48 ευρώ.