Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 30/07/2018:
- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7080 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 21.239,73 ευρώ,
- μέσω της Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 12.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,715 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 8.580,00 ευρώ.