Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 02/07/2018:

- μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 30.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9673 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 29.019,51 ευρώ,

- μέσω της Παντελάκης Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 31.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9708 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 30.096,07 ευρώ,

- μέσω της ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 84.351 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,9647 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 81.375,59 ευρώ.