Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 16/5/2018, προέβη στις 02/08/2018:
- μέσω της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,734 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 734,00 ευρώ,
- μέσω της ΒΕΤΑ Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 37.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 0,7385 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 27.325,00 ευρώ.