Ανακοίνωση αγοράς ιδίων μετοχών

Η INTRALOT σε εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανακοινώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 και βάσει της σχετικής απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 26/5/2016, προέβη στις 4/5/2018:

  • μέσω της Εθνικής Χρηματιστηριακής σε αγορά 74.599 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,118 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 83.409,20 ευρώ,
  • μέσω της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ. σε αγορά 10.500 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,114 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11.702,00 ευρώ.